Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират на отношенията между “Респорт 90” ЕООД, ЕИК 206993347, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. Христо Ботев, бл. 27 , наричано по долу  “МАГАЗИН”, “Онлайн магазин” или “Продавачът” и ползвателите на онлайн платформата, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

ІІ. ДАННИ ЗА МАГАЗИНА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: Наименование на Магазина: “Респорт 90” ЕООД Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. Христо Ботев, бл. 27. Aдрес за отправяне на жалби от потребители: e-mail: mbiserov@resport.bg, телефон 0896767594. Вписване в публични регистри: ЕИК 206993347

Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 915 35 25

факс: (02) 915 35 05

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛАТФОРМАТА НА МАГАЗИНА

Чл. 3. По смисъла на настоящите общи условия:

“Респорт 90” ЕООД e създател и собственик на платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://resport.bg

“Респорт 90” ЕООД е лице, занимаващо се с търговия или доставка на артикули, наричано за кратко Доставчик.

Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал, за да ползва услугите, предлагани от “Респорт 90” ЕООД, на интернет страницата https://resport.bg, или е направил поръчка/резервация по телефона или на горепосочената уебстраница.

Чл. 4. Посредством платформата, на Клиента е предоставена възможност да се регистрира и да създаде профил в електронния магазин на Магазина, да направи поръчка на избраните от него стоки, без регистрация и създаване на профил, да разглежда предлаганите стоки, в това число техните характеристики, цени и условия за доставка, да получава информация за нови стоки и услуги (само за регистрирани Клиенти), да сключва договори за покупко-продажба и доставка, както и да извършва плащания, свързани с тях чрез предвидените електронни средства за разплащане, да отправя електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договорите, да се информира за правата си, както и да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. Доставчикът на стоките ги предлага на Клиента в електронния магазин resport.bg, организира начините за сключване на договор за покупко-продажба и плащане и извършва доставянето им. Доставчикът осигурява гарантирането на предвидените по закон и възприетите в търговската практика права на Клиента.

Чл. 6. (1) Клиентът сключва с Магазина договор за покупко-продажба за избраните от него стоки по указания в платформата ред, на адрес https://resport.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Магазина в платформата.

(2) Дължимата за поръчката сума се определя по обявените цени в платформата resport.bg към датата на сключване на договора.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента по отношение на избраните от последния стоки.

 (4) В случай, че Клиентът посочи метод за доставка на стоките извън обявеното в платформата опции, Доставчикът има право да откаже сключването на договор за покупко-продажба и доставка.

Чл. 7. (1) Клиентът и Доставчикът в платформата resport.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Клиентът и Доставчикът в платформата resport.bg се съгласяват, че електронните изявления, извършени от Клиента на сайта на електронния магазин са извършени и ще се считат за извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при направена регистрация, като Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп, респективно от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при поръчка без направена регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 8. (1) Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, за да може да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба и доставка на стоки, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Регистрацията в сайта на Магазина в платформата resport.bg се извършва по посочената по-долу процедура.

 (3) Клиентът може да заяви желание за промяна на паролата си. Това е процедура само за вече валидно регистрирани Клиенти, които желаят да променят паролата си. Клиентът влиза във вече създадения си профил. От падащо меню се избира опция „Промяна на парола“, въвежда се старата парола, последвано от вписване на новата парола за бъдещо използване. Изисква се потвърждаване на новата парола, като след тази стъпка му е предоставена възможност „Запази“ на новата парола. Ползването на платформата може да започне веднага след изпълнението на описаните стъпки.

(4) В случай на Забравена парола, Клиентът може да възстанови достъпа до профила си, изпълнявайки следна процедура:

От предоставеното му меню, Клиентът избира функция: „Забравена парола“. Платформата изисква вписване на електронния адрес, с който е направена регистрацията. След въвеждането му, системата автоматично изпраща линк с обновяване на паролата. Клиентът следва да въведе новата парола. Изисква се потвърждаване на новата парола, като след тази стъпка му е предоставена възможност „Запази“ на новата парола. Ползването на платформата може да започне веднага след изпълнението на описаните стъпки.

 (5) При извършване на регистрацията, Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Чл. 9. Използвайки интерфейса на страницата на електронния магазин на Магазина, за да сключва договори за покупко-продажба и доставка по отношение на предлаганите стоки, Клиентът следва следните стъпки:

От Началната страница на платформата, Клиентът избира раздел “Меню“, последвани от избор на подменю „Избор на категория“ и подменю „Избор на продукт“. Посредством иконата на бутон „Купи“, системата автоматично добавя избрания продукт в количката. След избиране на един или повече от предлаганите в платформата артикули и добавянето им към списък със стоки за покупка, посредством иконата на количката, Клиентът може да провери всички добавени продукти.

Системата препраща към профила на Клиента чрез идентифициране с име и парола, където последният трябва да потвърди въведения адрес за доставка или да въведе друг адрес за доставка. След направения избор, Клиентът избира функция „Запиши и продължи напред“.

В случай, че Клиентът желае да получи фактура при получаване на поръчката, той следва да попълни необходимите данни за фактура. След направения избор, Клиентът избира функция „Запиши и продължи напред“.

Клиентът избира способ за плащане на цената.

Клиентът може да направи забележка към поръчката, да опише изисквания, предпочитания и други обстоятелства, свързани с продуктите и/или доставката.

Клиентът потвърждава съгласието си за приемане на Общите условия. При липса на изрично съгласие за приемане на Общите условия, системата не приема поръчката, като изпраща на Клиента напомняне за приемането им.

Завършване на поръчката. Клиентът избира функция „Завърши поръчката“.

Потвърждение за приемане на поръчката в платформата и на електронния адрес, предоставен от Клиента. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) За стоките, избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка, се счита, че Клиентът и Магазинът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента.

(2) Доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки, Магазинът може да организира заедно и едновременно.

(3) Клиентът се задължава да заплати по договорите стойността на получените стоки, както и цената за тяхната доставка, съгласно следните начини на плащане:

Наложен платеж при доставка – в този случай представител на resport.bg е външна куриерска фирма и е упълномощен да получи цената на стоката/стоките и доставката в брой.

 (4) Срещу направеното плащане, Клиентът получава заявената стока, придружена от следните документи:​ приемо-предавателен протокол; фискален касов бон, фактура (в случай, че Клиентът е заявил в изискванията си по отношение на конкретната поръчка).

 (5) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба, съответно за всяка стока или артикул. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока, не засяга договорите за покупко-продажба на останалите доставени му стоки.

(6) Клиентът има право да се откаже от получена доставка на стоки от Магазин в рамките на 1 /един/ ден от момента на извършване на доставката до Клиента. Независимо от това, Клиентът е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Магазина лице. Клиентът поема разходите за връщане на съответните продукти.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено номера на поръчката и артикулния номер на стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Клиентът може да заплати цената за отделните договори за покупко-продажба, направени с една поръчка наведнъж при заявяване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. Плащането се дължи общо за всички договори, сключени с поръчката за сумата на придружаващия доставката документ.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в resport.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Магазина в платформата resport.bg са определени в профила на всеки артикул, позициониран в електронния магазин. Снимката/изображението на стоките служи само за продуктова спецификация. При доставка са възможни отклонения от конкретно изображение, без едностранно да се променя вида на стоката и договора.

(2) Крайната цена на всяка стока в платформата се определя от Магазина в профила на всеки артикул в платформата resport.bg.

 (3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, достъпна от Клиента на сайта на електронния магазин.

(4) Информацията, предоставяна на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата resport.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Клиентът се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата resport.bg, на електронна поща или по телефон.

Чл. 15. Клиентът се съгласява, че Магазинът в платформата resport.bg има право да приема авансово плащане за сключените между тях договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 16. (1) По отношение на потребима стока, предмет на поръчката, Клиентът има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката й.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради хигиенни съображения или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Клиента.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 3, освен във случаите, когато Клиентът организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Магазина.

(5) Клиентът се задължава да съхранява получените Магазина в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Клиента чрез сайта на Магазина в платформата resport.bg.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаната стока, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми, в случай, че са заплатени авансово при поръчката.

Чл. 18. Доставчикът в платформата resport.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство във връзка етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Магазинът в платформата resport.bg е длъжен да организира доставката и предаването на стоката на Клиента в срок до 48 часа от приемане на заявката и получаване на потвърждение от Клиента по имейл чрез получаване на номер за съответната поръчка.

(2) В случай, че Магазинът не успее да организира доставката в срока по предходната алинея, последният е длъжен да уведоми предварително Клиента.

(3) В случай, че Клиентът не присъства на посочения адрес за доставка в срока на доставката, Магазинът извършва доставката в друг, удобен за последния срок, като Клиентът се задължава да заплати допълнително размера на цената и за втората доставка, ако има такава.

(4) В случй, че Клиентът окаже в забележка към конкретна поръчка алтернативен Получател на стоката с неговото име, адрес за доставка, електронен адрес и телефон то, за Магазина това лице ще има всички права и задължения на Клиента по договорите, включени в поръчката, а Клиентът се съгласява, че ще отговаря за всички действия и бездействия на посочения за Получател като за свои.

Чл. 20. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Магазина на посочения в платформата resport.bg телефон или на електронния адрес на Магазина.

Ако Клиентът не уведоми Магазина по реда, предвиден в ал. 1, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Приносителят на пратката не е упълномощен да договаря условия по договора за доставка, да взима решения, както и да извършва частични доставки.

Приносителят е упълномощен само:

да предаде пратката и съпътстващите документи;

да присъства като представител на resport.bg при огледа на стоката/те и за удостоверяване на съответствието на описаното в приемо-предавателния протокол с доставеното;

да инкасира цената в случай на плащане с наложен платеж;

да участва при създаване на констативен протокол за нередности, установени по отношение на стоки и доставка;

да получава обратно стоки при рекламации и в процедура на връщане.

Чл. 21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за електроната търговия, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Магазинът в платформата resport.bg  предприема мерки за защита на личните данни на Клиента, съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Магазинът в платформата resport.bg ще изпрати данните само на електронен адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.

(3) Магазинът в платформата resport.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Клиентът-Потребител се съгласява, че Магазинът на платформата resport.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Магазина.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Магазинът в платформата resport.bg има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Магазина на платформата resport.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Клиенти.

(2) Магазинът в платформата resport.bg и Клиентът се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:

След изричното му уведомяване от Магазина в платформата resport.bg и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

След публикуването им на сайта на Магазина в платформата resport.bg и ако Клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

С изричното им приемане от Клиента чрез профила му в сайта на Магазина в платформата resport.bg.

(3) Клиентът се съгласява, да бъде информиран за промени в настоящите Общи условия при следващото промяната влизане в системата resport.bg. Клиентът се съгласява, че публикуваните в страницата на resport.bg изменения и оповестяването им по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Магазинът публикува тези общи условия на адрес: https://resport.bg/page/terms-and-conditions,  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НА ДОГОВОРА

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора, сключен между Клиента и Магазина в платформата resport.bg се прекратяват в следните случаи:

(1) При смърт, прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2)  По взаимно съгласие на страните, обективирано в писмена форма;

(3)  При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(4)  При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(5) В случай на заличаване на регистрацията на Клиента в платформата resport.bg. В тази хипотеза, сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 27. Магазинът има право по своя преценка, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че Клиентът използва платформата resport.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 28. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата resport.bg и Магазина при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (3) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, (4) Претенции за качеството на стоките и/или тяхната опаковка и етикетиране.

Чл. 29. Магазинът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1) Магазинът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

(2) Магазинът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на resport.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Магазина.

(3) Магазинът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Магазинът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата resport.bg.

Чл. 31. (1) Магазинът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Магазинът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Клиентът и Магазинът в платформата resport.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Клиентът и Магазинът се задължават по време и след изтичане на срока на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Магазина в платформата resport.bg и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на ………..2023 г.

0
    0
    Твоята количка
    Твоята количка е празнаВърни се в магазина